Pravidla pro provozování dronů na pozemcích ve správě NPÚ

Lety dronů bez předchozího povolení jsou na pozemcích NPÚ zakázány!

Obecně:

 • Lety dronů jsou bez předchozího písemného povolení („Souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému“, dále „Souhlas“) na pozemcích Národního památkového ústavu (NPÚ) zakázány.
 • Za dron je považováno jakékoliv dálkově ovládané bezpilotní letadlo, tedy i bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR (ovšem pro bezpilotní letadlo, které je klasifikováno jakožto hračka a pro bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR, souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému získat nelze).
 • Souhlas k létání nad památkou ve správě NPÚ může vydat na základě písemné žádosti správce památkového objektu (kastelán) nebo ředitel územní památkové správy NPÚ.
 • Souhlas lze vydat maximálně na dobu jednoho měsíce.

Jak požádat o Souhlas:

1.  Provozovatel dronu musí předem písemně požádat správu objektu o Souhlas s letem dronu. 
2.  Před udělením písemného Souhlasu musí provozovatel doložit:

 • doklad o absolvování výcviku
 • vypracovanou žádost o povolení letu pro Úřad pro civilní letectví ČR (dále „ÚCL“), včetně mapy se zákresem území letu s vymezenými vzletovými, přistávacími a dopadovými zónami
 • doklad o uhrazení pojištění v době letu.

3.  Je-li provozovateli ze strany správy vyhověno, je mu zaslán jednostranně podepsaný částečně předvyplněný Souhlas.
4.  Po vydání Souhlasu musí provozovatel dronu požádat ÚCL o vydání jednorázového povolení k létání od ÚCL.                                                                                                             
Upozornění: pokud se památkový objekt nachází v I. – III. zóně ochrany, je pro získání povolení od ÚCL kromě souhlasu NPÚ potřeba souhlasné stanovisko od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, resp. příslušného regionálního pracoviště.

5.  Po získání jednorázového povolení k létání od ÚCL se pilot bezpilotního systému v den vzletu dostaví na příslušnou památku a před samotným zahájením letu je povinen:

 • informovat zástupce NPÚ, který udělil Souhlas, zda jednorázové povolení k létání od ÚCL nebylo vydáno v jiném rozsahu, než je uvedeno v Souhlasu
 • předat kopii platného jednorázového povolení k létání od ÚCL
 • požádat o ústní souhlas, že je možno zahájit let.

6.  Pokud bude provozovatel dronu natáčet či fotografovat, musí si navíc při vyřizování Souhlasu se zapojením do provozu bezpilotního systému vyřídit „Smlouvu o souhlasu k natáčení pomocí bezpilotního letadla“.  Ve smlouvě sjednanou úhradu je provozovatel dronu povinen uhradit před vzletem.

 

NEPOVOLENÉ PŘELETY NAD POZEMKY NPÚ BUDOU NEPRODLENĚ HLÁŠENY POLICII ČR!

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. Tomáš Petr

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 606 666 427
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
1/, Valeč 1 36455
Absolvent gymnázia v Plzni (Mikulášské náměstí, obor matematicko-fyzikální) a ČVUT Fakulty stavební, obor Pozemní stavby a architektura. Od roku 2003 působí na NPÚ v různých pozicích: vrátný, sekretář ředitele, hlídač fary, tvůrce webu, vedoucí technického a investičního oddělení, vedoucí technicko-provozního úseku, vedoucí oddělení investic, veřejných zakázek a projektů. Od roku 2007 kastelán Státního zámku Valeč kromě období 2015–2016, kdy zastával pozici projektového manažera obnovy Novogotického templu v nedalekém Krásném Dvoře. Realizoval investiční projekty v areálu zámku Valeč z více dotačních titulů v celkové hodnotě přes 40 milionů korun. Díky tomu je od roku 2013 zámek celoročně zpřístupněn veřejnosti. Tomáš Petr je členem ČKAIT, spoluzakladatel spolků Terra incognita a Tranquillite. Okouzlen oblastí zvanou Sudety. Soukromě i profesně se zabývá obnovou sudetských památek a krajinných struktur. Snaží se opraveným památkám vložit udržitelnou náplň se sociálním přesahem a citlivě propojit soudobý architektonický výraz s původním.