Valeč – brána Doupova

Pod tímto názvem správa zámku Valeč od roku 2019 pořádá cyklus přírodovědných přednášek a exkurzí. Níže můžete archiv proběhlých setkání, program na rok 2024 zveřejníme již brzy.

 

Barokní městečko Valeč leží na úpatí tajemných Doupovských hor. Pro svou hodnotu je chráněno jako městská památková zóna a spolu se svým okolím jako krajinná památková zóna. V bezprostředním okolí Valče byla nalezena první fosilie savce na světě, tzv. hlodavec z Valče, kterou naši předkové považovali za důkaz biblické potopy světa a která je jedním z největších paleontologických unikátů v Evropě. Při nedávných výzkumech zde byla nalezena tzv. Šelma z Valče, fosilie nejstarší šelmy v celé České republice. Do katastru obce Valeč zasahuje evropsky významná lokalita a ptačí oblast Doupovské hory. K ochraně mineralogického naleziště a hnízdiště chráněných a ohrožených druhů živočichů je vyhlášena přírodní památka Valeč a v okolí se nachází další přírodní chráněná území.

Zámek Valeč ve své statutární činnosti především chrání a prezentuje kulturní dědictví České republiky. Rád by však poukázal rovněž na hodnotu přírodního dědictví v bezprostředním okolí zámku. Proto se správa zámku rozhodla v roce 2019 uspořádat první cyklus přírodovědných přednášek a exkurzí s názvem „Valeč – brána Doupova“. Národní památkový ústav prostřednictvím správy zámku Valeč v rámci tohoto cyklu navázal spolupráci s odborníky z různých institucí, a to zejména z Národního muzea, Muzea Karlovy Vary, Agentury ochrany přírody a krajiny a České geologické služby. Témata jednotlivých přednášek a exkurzí z oboru botaniky, zoologie, paleontologie či geologie byla zejm. zaměřena na unikátnost obce Valeč a jejího blízkého okolí. Současně se dotýkala enviromentálních témat (péče o krajinu a ochrany přírody). V roce 2022 pak začala témata přírodovědná doplňovat i témata z jiných oborů, vždy však související s Valčí a okolím (např. z oblasti archeologie a historie). Vedle odborného obsahu jsou vybrané akce zpestřeny doprovodným programem jako např. promítáním filmu, terénní exkurzí či programem pro děti.

V návaznosti na pozitivní ohlas veřejnosti má správa zámku v plánu v tomto cyklu pokračovat i v dalších letech.

 

AKTUÁLNÍ PROGRAM NA ROK 2024

20. 4. 2024 -  Za valečskou květenou, exkurze, D. Koutecký

27. 4. 2024 -  Odpoledne s Vojenskými lesy a statky ČR na zámku Valeč, přednáška, program pro děti, J. Čechová, Ing. V. Macháček

29. 6. 2024 - Prohlídka parku zámku Valeč s Lenkou Křesadlovou, exkurze, Ing. L. Křesadlová, Ph.D.

27. 9. 2024 - Cesty pobělohorských exulantů z Čech a zase zpátky – také do Valče, přednáška, J. Bistranin

5. 10. 2024 - Památné a významné stromy Doupovských hor, přednáška a exkurze, RNDr. J. Michálek

26.10. 2024  - Za mineralogickými poklady Valče, exkurze, Ing. J. Svejkovský
 

 

 

SEZNAM MINULÝCH AKCÍ

2023

11. 3. 2023 Vrch Orlík - archeologická lokalita,  exkurze, Mgr. Filip Prekop

17. 3. 2023 Světlo - dobrý sluha a zlý pán, přednáška a exkurze, Pavel Suchan

21. 4. 2023 Z historie hradů, měst, vsí Doupovska - jaké byly a co z nich dnes zbývá, přednáška a exkurze, Ing. arch. Jaroslav Pachner, Hugo Sedláček

20. 5. 2023 Za valečskou květenou, exkurze,Daniel Koutecký

14. 10. 2023 Paleontologický den se Šelmou z Valče, přednáška a exkurze, RNDr. Boris Ekrt

21. 10. 2023 Ochrana přírody, proč a jak? přednáška, RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

4. 11. 2023 Obnova theatronu v parku zámku Valeč, film a exkurze, Mgr. Filip Prekop, Mgr. Jakub Chaloupka, Ing. Tomáš Petr

 

2022

 

11. 3. 2022 Gotické nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli,  přednáška, BcA. Michal Šelemba, DiS.

2. 4. 2022 Památky středověkého osídlování úpatí Doupovských hor, přednáška a exkurze, Mgr. Filip Prekop

29. 4. 2022 Žijeme v době šestého masového vymírání? Budoucnost přírody v antropocénu, přednáška, Prof. David Storch, Ph.D.

14. 5. 2022 Za valečskou květenou, exkurze, Ing. Daniel Koutecký

4. 6. 2022 Tajuplná sklepení zámku Valeč, přednáška a exkurze, Jaroslav Hrouda

 1. 10. 2022 Houby zámeckých parků, přednáška a exkurze, Oldřich Jindřich

14. 10. 2022 Historie velkých šelem nejen v Doupovských horách, přednáška, RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

 

2021

3. 6. 2021 Soví svět, přednáška a exkurze, M. Tomáš

12. 6. 2021 Za valečskou květenou, exkurze, D. Koutecký

9. 7. 2021  Paleogenní dřeva Doupovských hor, přednáška, doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.

 

2. 9. 2021 Principy ochrany přírody v Doupovských horách, přednáška, Ing. P. Jiskra

17. 9. 2021 Doupovské hory - významná ptačí oblast, přednáška, Bc. V. Tejrovský

7. 10. 2021 Kočka divoká na Doupovsku, přednáška, J. Sochor

22. 10. 2021 Savci Doupovských hor, přednáška a exkurze, RNDr. J. Matějů, Ph.D.

 

2020

17.4.2020  Hory oheň plivající aneb Sopky našeho kraje, vernisáž výstavy s komentovanou prohlídkou, RNDr. Jan Matějů, Ph.D.,  Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.

6.6.2020  Za valečskou květenou, exkurze, Daniel Koutecký

13.6.2020  Za květenou zámeckého parku, exkurze, Ing. Petr Krása

4.9.2020 Valečská příroda - nepříroda / Krajina! / Skutečná tvář rostlin, exkurze, RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

24.9.2020  Padesát let mapování hnízdního rozšíření a početnosti ptáků v ČR, přednáška, prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.

14.8.2020  Kam chodí divočáci a jeleni na Doupově, přednáška, Ing. Miloš Ježek, Ph.D.

 

2019

31.1. Šelmy v České krajině - setkání s rysem, přednáška

14.3. Návrat vlků do české krajiny, přednáška/film

5.4. Doupovské hory, zapomenutý kraj, přednáška

18.5. Za valečskou květenou, exkurze

7.6. Lov nočního hmyzu, přednáška/exkurze

28.6. 14 milionů let sopečného vývoje Doupovských hor, přednáška/exkurze

10.8. Za motýly a vzácnou květenou na Valečské lemy, exkurze

31.8. Netopýří noc, přednáška/exkurze

11.10. Hlodavec z Valče, evropský paleontologický unikát, a jiné nálezy z okolí Valče, přednáška

12.10. Za Hlodavcem z Valče, exkurze

 

Brána Doupova - rok 2023

Brána Doupova v minulosti

Rok 2021